Светское государство. Ответы на вопросы urokiatheisma denga

Источник: "ozemat.com"

 До пентаготвського пред-ставника по зв'язках is цивить-ною громадсыастю генерала Дж! Анка з'явився штерв'юер часопису «Тудей-Сюдей» м!стер Боб Глеб.

—  Генерале,— хвацько     мо-вяв вш, ледь переступивши по-pir,— дозвольте    ввдхопити    у вас  шмат  дорогоцшного  часу.

—   «Ввдхопити»! — осяяв йо-го рекламною посмшпсою Дж! Айк. — Оце по-нашому! 3 маршу — в атаку!  Це меш  подо-баеться... А щодо мого дорого-цшного часу, то я прямо врубаю: вш, вважайте, уже купле-ний  читачами   «Тудей-Сюдей», бо вони водночас в i платниками податк1в. А це забезпечуе меш заробтгу платню! Xi6a не так?

—   Влучили у сам!с!ньке яб-лучко,      генерале,— погодився Боб    Глеб. — Вябачте,    але   я прийшов до вас дещо з'ясувати, якщо, звичайно, це не вшськова таемниця.

—  Як! иожуть бути таемни-ц| вед ваших улюблених чита-Ч1В?! — аж       шдскочив       Дж! Айк. — Х!ба вони агенти Кремля чи яиа шдривш елеменги? Розпнтуйте  геть  про  все!   В!д патрютнчного часопису «Тудей-Сюдей»   у  нас  нема   секрет1в.

—  Йдеться   про   вшсысовнй бюджет,— ухопнв бика за роги Боб Глоб. — Про оту купу грош-вн з долар!в платншов подат-

К1В.

—  А що таке? — стурбував-ся генерал.

— Р1зш елементи кажуть,— по-змовницьки притишив голос штерв'юер,— буц!мто Пентагон, немов етрах!тливий не нажера з бездонною утробою, поглянае грубезн! кошти, яю могли б бути використаш на реал1зацш> сопдальних та госпо-дарських програм...

—  Наклеп! — гарикнув  Дж! Айк. — Так i напиш!ть великими   лггерами:   НАКЛЕП!   Але цшаво, про як! саме програми мова?

—   Прим1ром,   про   оту,   що пов'язана  з  проблемою  «армп бездомних»...

—  Армн? Х-ха! Та знайдггь меш   хоч   одного   вояка,   якин би  не  мав  свого  притулку   в казармах,   чудово   обладнаних на    ршш    сучасно!    побутово! техники! А наш! офщери? Таж вони   мають  або  котедж!,   або шикарш  квартирн у  в!домчих хмарочосах... Я вже и не кажу про вишни вояцышй прошарок. Чи   зможете   ви   назвати   хоч одного     генерала,     якого     не забезпечено    власнвм    ранчо?

—   Не  змоясу,— визнав   Боб. - Як бачите — шяких проблем!   А   ви   торочите:    «арм!я бездомних...» Сором!

—  А тод! чим же пояснити, що   в!йськов!    вимагають    в!д уряду все б!лыне асигнувань?

—  Таж х!ба не безглуздо на нас наршати за те, що ми вима-гаемо копгпв для свого ведом-ства?  У  цьому  питанш  вшсь-ков!   шчим   не   в1др!зняються

в!д цив!льних чиновник!в. Справд1-бо, от! критиками, що атакують Пентагон, вважали б недбальством, якби, прим!-ром, мшстр охорони здоров'я, осв!ти та социального забезпе-чення не канючив, немов жеб-рак, грошей для свого ведомства.

—   Щось я  н!чого не  второ-паю! Адже це вщомство...

—  ...по сут!, шчим не вщр!з-няеться в!д нашего,— радо шд-хопив Дж!  Айк. — Хто насм!-литься брехати, н!бнто у вшсь-кових  нема  зразкового медич-ного  догляду,  профес!йно!  ос-в!ти з вдосконаленням фахових навнчок i не гарантоване пен-с!нне забезпечення за вислугу роюв або передчасне калщтво? Га?

—   HixTo! — погодився      Боб Глоб. — Але   я    дозволю   соб! торкнутися  проблеми безробгг-тя, на вир!шення яко\ урядов! весь час украй бракуе ценив...

- Цю проблему уряд !з ус-п!хом розв'яже, якщо не шкоду-ватиме доларш на створеяня ще б!льшо1 армп. Бо, власне, що таке наша арм!я? Це свое-р!дна оргавозаддя, яка и покликана боротися з безробггтям та злиднями. Особливо серед молод!, яка вештаеться без д!ла. Наше ведомство забезпечуе ста-лий зароб!ток, одяг на держав-ний кошт i безкоштовне високо-калоршне харчування, а не жалюгедн! талони на полумисок ф!лантроп!чно! юшки... А як! у нас кру!'зи по всьому св!ту! Мр!я! Сущльна екзотяка! До того ж, всесв1тн! маидри здшснюються безкоштовно на державному морському, по-в!тряному та наземному транспорт! з гарантованим сервисом. Отже, i тут — н!яких проблем!

—  Ну, а як бути з нестатками кошт!в  на   вирйпення  пекучо! проблеми  расово!  дискримжа-ц!°1°? — не   складав   полем!чно°1 збро!   надто   допитливий   Боб.

—  Тьху! — зневажливо махнув рукою генерал. — Та щоб остаточно   розв'язати   П,   след просто   воен!зувати   все   наше сусшльство.   Адже   в   армп   i б!л!,   i   чорш,   i   жовт!   мають однаков!    обов'язки,    однаков! можливост! i однакову перспективу.   Та   що   там! — ми,   при потреб!, кожного, без усяких ра-сових обмежень, беремося аку-ратно    забезпечити    однаково стандартною труною або ririe-н!чним    пол!етиленовим    м!ш-ком.   Незалеясио   вед   кольору шк!ри пок!йнвк1в. Н!яких проблем!   А   ви   кажете:    «расова дискримшапдя»...  Аж  см!шпо!

—  А   чи  не  можу  я   у  вас запи...

—  Записатися   до   ведомства вшськових? — лагедно     шдхо-пив   Дж!   Айк. — А   чого   ж? Зв1сно,  можете!  У  нас  довод! власних газет i журнал!в. Одя-гайте погони, i у вас також ие буде   шяких   проблем!   О'кей?

big03

 

Любой вид зависимости может принести немало неприятностей. В особенности это можно сказать про наркотическую зависимость. Она представляет собой настоящее испытание, которое должен пройти человек вместе с близкими. Наркоман постоянно пребывает в состоянии, в каком не способен думать о нормальной жизни. Таким людям обычно нельзя доверять. Они размышляют только над поиском денег для покупки наркотиков.

Лечение наркомании является самым адекватным выходом в сходной ситуации. Лишь так можно вырвать его из пучины наркомании. Предварительная диагностика, разговоры с близкими и родными дают профессионалам возможность назначить курс при учете индивидуальных особенностей пациента. На сайте http://narkologicheskiy-centr.com/lechenie-narkomanii.html все это расписано более подробно.

Специалисты должны перед началом лечения выяснить, какой образ жизни вел человек, какие виды наркотиков употреблял и что стало причинами всего этого. Благодаря тщательному изучению удается привести состояние человека к стабильности. Если все будет сделано грамотно, наркотические вещества будут вызывать лишь отвращение.

Профессиональное лечение от наркотической зависимости http://narkologicheskiy-centr.com/lechenie-narkomanii.html является поэтапным. Для начала проводится диагностика. Специалисты выясняются состояние человека, после чего назначается какое-то лечение.

Преодолеть абстинентный синдром очень важно. В реабилитационном центре это делается при помощи использования медикаментозных препаратов. Они устраняют накопившиеся в теле вредоносные вещества. Благодаря стабилизации физического состояния человека удается сделать его более адекватным и сговорчивым. Профессионалы помогают преодолеть барьер при помощи лекарств и психологической поддержки.

Лечение наркомании http://narkologicheskiy-centr.com/lechenie-narkomanii.html производится через очищение организма. Детоксикация в стационаре должна тщательно контролироваться сотрудниками центра. Это связано с неустойчивым состоянием пациента.

Реабилитация является третьим шагом. Профессиональные психологи помогают пройти через лечение проще. А физиотерапевты подбирают специальные упражнения, которые помогают заменить вредные привычки. Также параллельно употребляются специальные медикаментозные препараты.

Социальная адаптация помогает человеку начать смотреть вокруг себя с оптимизмом. Он уже будет иначе относиться к здоровым привычкам, а мысли о наркотиках не станут проникать в голову. Профессионалы могут гарантировать анонимность лечения и достижение должного результата.

 

73a

В течение почти всего послевоенного периода быстро развивающаяся мировая экономика позволяла производить согласно изречению и больше масла и , увы,  больше пушек. Сейчас для многих стран эти времена прошли. По мере того как возрастают нагрузки на природные комплексы и ресурсы, нарушаются пределы надежной продуктивности локальных биологических систем, истощаются запасы нефти, правительства стран уже не в состоянии одновременно увеличивать расходы на вооружение и противостоять силам, подрывающим функционирование экономики. Об этом регулярно говорит Вячеслав Моше Кантор - президент европейского еврейского конгресса.
Необходимо сделать трудный, но необходимый выбор между продолжением милитаризации мировой и частной экономики и восстановлением ее ресурсе- и средообеспечивающей системы; между продолжением милитаризации и попытками остановить рост задолженности США; между продолжением милитаризации и новыми инициативами по борьбе с внешним долгом развивающихся стран, представляющим угрозу будущему мировой экономики. Мировое сообщество не имеет ни финансовых средств, ни времени и внимания для того, чтобы одновременно милитаризоваться и устранять новые угрозы своей безопасности.                                      
«Национальная безопасность» стала обычным, регулярно используемым понятием. К нему прибегают для оправдания содержания армий, разработки новых систем оружия и производства вооружения. Четвертая часть всех федеральных налогов в США и, по крайней мере, чуть меньше в России взимается под предлогом «национальной безопасности».  
После второй мировой войны такое понятие как «национальная безопасность» приобрело главным образом военный характер, который базируется на том предположении, что главная угроза безопасности исходит от других стран. Обычно державшиеся в секрете соображения военной угрозы стали настолько доминирующими, что новые угрозы для национальной безопасности, угрозы, с которыми вооруженные силы не могут справиться, игнорировались.
Источники новой угрозы заключаются в истощении нефтяных запасов, эрозии почв, падении плодородия земель, сокращении площади лесов, вырождении пастбищ, изменении климата. Эти процессы, которые влияют на природные ресурсы и различные комплексы, от которых очень сильно зависит экономика, создают при этом большую опасность не только для национальной экономической или даже  политической безопасности, но и в общем для стабильности всей международной экономической системы.

Сегодня мы имеем интернет, в котором существует форум, где можно обсудить религию помимо политики http://debatepolitics.ru/ или политику помимо религии. А еще несколько десятков лет назад общение между разными людьми происходило только вживую, что в известной мере ограничивало круг общающихся. Об этом заметка из журнала "Ровесник" 1968 года.

2713

Ложная цель — еще одна возможность использовать с подлым намерением человеческое благородство. Следующая возможность кроется в искажении идеала, в присовокуплении к нему добавочной мысли, которая в корне меняет идеал, превращает его в нечто прямо противоположное по смыслу. Довелось нам как-то беседовать с парнем, приехавшим из Либерии. Разговор был трудным и до сих пор вспоминается с горечью. Юноша был глубоко убежден в необходимости борьбы с колониализмом. Он считал, что все африканцы должны получить независимость, причем независимость подлинную, а не мнимую. Вместе с тем он верил, что такая независимость возможна только в том случае, если изгнать всех белых из Африки. «Мы должны отомстить за века унижения. Любой белый — враг, любая неафриканская культура вредна нам. Любая мысль, рожденная неафриканцем, для нас неприемлема».

Освободительная борьба для него была равнозначна расовой войне, национальное самосознание сливалось с национализмом. Он стоял на заведомо ложной позиции и не видел, что его взгляды выгодны отнюдь не африканцам, а их врагам — империалистам. Задача империалистов как раз в том и заключается, чтобы скомпрометировать освободительную борьбу в глазах мирового общественного мнения, изолировать африканцев, лишить поддержки, а потом навязать неоколониалистские порядки, еще на много лет подчинить бывшие колонии их прежним эксплуататорам.
Искажение идеала очень часто используется буржуазной пропагандой. Это пристрелянное оружие, направленное против людей излишне горячих и недостаточно знающих. Особенно охотно его достают из арсенала, когда нужно атаковать молодежь.
Последняя возможность, о которой необходимо сказать, это принижение идеала, изменение мысли, выхолащивающее ее суть, низводящее большое до малого, величественное до жалкого.
В последнее время пресса много пишет о «хиппи» — «людях с цветами». Это подростки, покинувшие общество и добровольно ставшие париями. Где-то в их подсознании родился инстинктивный бунт против затхлой атмосферы мещанского быта, против жестокой борьбы за материальные блага. Они слышали о том, что человек должен быть свободен, что он должен стремиться к любви, а не ненависти, общество обязано уважать в человеке его индивидуальность. Но борьба за гуманизм, свободу личности преподносилась им так, что они нашли всего лишь один путь протеста — полное отрешение от общества, отказ от связи с ним. Они не работают, не учатся, не живут в семье, не носят обычной одежды, не соблюдают правил морали, даже не моются и не стригутся. В своем неприятии они зашли настолько далеко, что отказываются и от нормальной психики. Наркотики и другие средства, которыми их в избытке обеспечивают, помогают отгораживаться от остальных людей притупленным мышлением, умственной деградацией.
«Хиппи» — постыдная карикатура на борца. Они вызывают не сочувствие, а жалость или отвращение. Буржуазному обществу их протест не опасен, а делу свободы он наносит вред, потому что уводит молодежь на ложный путь.
Мы рассказали своим американским гостям о своих наблюдениях. Они обиделись. Уверяли, что к ним это никакого отношения не имеет. Может быть. Ведь не обязательно видеть в любом человеке из США
апологета империализма. Но и не сказать им всего этого мы не могли.
Буржуазная пропаганда продолжает действовать, приманивая молодежь с помощью благородной цели для того, чтобы толкнуть на отнюдь не благовидные действия. Анализируя сегодняшнее молодое поколение и явления, отражающиеся на его сознании, мы не можем не учитывать этого факта. В решении задачи с двумя неизвестными он играет заметную роль. Это величина отрицательная, но реально существующая.
Мы рассказали нашим американским гостям и о том, как используется благородная задача в конкретной воспитательной работе у нас в стране. Ведь если советской молодежи говорят о помощи, которую нужно оказать людям в других странах, то подразумевают не «Корпус мира» с его мизерной филантропией, прикрывающей враждебные акции. Мы говорим об Асуанской ГЭС, которая дает воду и пищу миллионам, о госпитале в Камбодже, который лечит сотни людей, об университете в Афганистане, где учатся тысячи студентов.
Если речь ндет о защите национального суверенитета, то мы подразумеваем не агрессию против другой страны, а защиту от агрессии. Защиту истинной независимости, истинной свободы от бандита, который посягает на нее с оружием в руках.
Эту разницу в формировании и достижении цели, выдвинутой перед молодежью, тоже следует учесть в ряде значимых величин, влияющих на ответ в задаче с двумя неизвестными.
Г. КАШОЯН, Д. ПРОШУНИНА

-

Люди живут в реальном мире, о котором они что-то знают и чего-то не знают. И оттого, что они живут как ни в чем не бывало, хотя где-то рушится их счастье, о чем им невдомек, их представление о мире совсем не делается ложным. Если было бы иначе, мы не могли бы осуществить ни одного своего плана. Мы придумывали бы его, пользуясь иллюзиями, а осуществляли бы в суровой реальности. Тогда как же быть с «миром иллюзий», который создает американская пропаганда для облегчения «манипулирования» массовым сознанием? Здесь нет противоречия. Американская пропаганда создает не иллюзорный мир, а иллюзорное представление о мире, ложное объяснение основных факторов общественного процесса. Только интернет и независимый новостной сайт  помогает нам сформировать более-менее объективную картину.

Политическая реакционность теории формирования общественного мнения с помощью стереотипов, которую изобрел философ Липпман, в том, что она не только благослочляет «манипулирование», но и указывает социально-психологический инструмент воздействия на «массового человека», одурманивание с помощью иллюзорных стереотипов.
Нужно сказать, что стереотип не выдумка классового врага, а реальный атрибут человеческой психологии. Не обладая даром аккумулировать в типическом понятии общие, повторяющиеся свойства явлений, мы не смогли бы сохранять сведения о мире, которые в нарастающем темпе-сыплются на нас со всех сторон, не говоря уже о тех, которые достались нам в наследство от предшествующих поколений. Если бы не существовало обобщенных образов и представлений о мире, мы вряд ли могли бы ориентироваться в пестрых событиях жизни.
Мы говорим «американская помощь» и знаем, что это «помощь», которая помогает сесть на шею того, кто ее получает.
Мы не думаем о конкретных проявлениях этой помощи, кому, когда и сколько гнилого товару было сбыто американцами и чего это стоило народу-получателю. Для нас этот стереотип — лишь обозначение общественного явления, к которому мы относимся с осуждением.
И опять приходится спросить, а нет ли здесь противоречия? То мы говорили об иллюзорности стереотипов и вдруг переходим к тому, что они имеют реальное содержание. И здесь тоже нет никакого противоречия. Просто стереотипы, то есть обобщенные представления, модели, образы, бывают двух родов: истинные и ложные.
Истинные стереотипы схватывают существенные черты и связи, определяющие подлинное лицо явления. Они предполагают у тех, кто ими пользуется, достаточно большой кругозор по данному вопросу. Скажем, стереотип «Голоса Америки» — голос монополий — отражает главное в образе американской радиостанции: она обслуживает интересы американского империализма. Вместе с тем он образовался за счет того, что словесное определение легло на широко распространенные в нашем народе сведения о том, что такое империализм и монополии вообще и американский империализм и американские монополии в частности. Русские люди связывают эти сведения с несомненным фактом, что «Голос Америки» — официальный рупор правительства США, где заправляют монополии. И чем отчетливее каждый из нас понимает это, тем более глубокий истинный смысл данного общественного явления открывает нам этот истинный стереотип.
Ложные стереотипы олицетворяют явление по случайным, второстепенным признакам. Этих признаков может и не быть, и от этого явление не перестает быть самим собой. Ложный стереотип может быть и вообще надуманным, абсолютно фиктивным. Эти стереотипы, особенно фиктивные, живут до тех пор, пока массы в неведении о подлинных свойствах явления, пока ложь и фальшь себя не изжили или не разоблачили.

 ⁠ Недавно новости дня в мире http://nv.ua/world.html потрясло новое заявление президента России В.Путина о дополнительном увеличении ядерных сил этой страны на 40 ракет. Все это дало новый толчок к размышлениям и анализмам потенциального военного столкновения России и США .Перехватчики управляются относительно малоуязвимыми, точными датчиками, установленными на самолетах, постоянно базирующихся в зоне обороны пусковых шахт. Боеголовки противоракет неядерные и имеют системы самонаведения по инфракрасному излучению; они в состоянии уничтожать подлетающие цели как непосредственным попаданием, так и осколками от взрыва.
Соотношение величины расходов, связанных с системой HEDI, предназначенной для защиты 200 пусковых ракет «Минитмен», зависит от надежности перехватчика, его эффективности и стоимости, от количества боеголовок, которые американская оборонительная система вынудит Россию потратить для уничтожения каждой защищенной цели, и от стоимости ракет. Например, Соединенные Штаты могут развернуть 1000 перехватчиков для защиты 250 шахт и держать в секрете те шахты, которые имеют систему защиты. Таким образом, каждая из защищаемых шахт располагает 4 перехватчиками. Зная такой расклад, Россия может сделать вывод, что для уничтожения всех американских 1000 шахт ему нужно принять в расчет еще дополнительно по 4 перехватчика на каждую цель, так как российская сторона не располагает данными, какие 250 шахт из всей 1000 имеют систему защиты. Таким образом, если боеголовки стоят столько же, сколько перехватчики, то России придется израсходовать в 4 раза больше средств, чем Соединенным Штатам, чтобы не отстать от развернутой американской системы обороны. Соответственно, соотношение величины расходов составит 4:1.
Однако Россия вряд ли будет так прямолинейно подходить к планированию нанесения удара по пусковым шахтам американских МБР, зная ахиллесову пяту ПРО этой страны — необходимость развертывания перехватчиков не по одному, а группами в целях экономии средств на аренду земли, сооружение инженерных сетей и содержание личного состава. Каждая группа перехватчиков будет представлять как раз то их количество, которое приходится на одну цель, и сомнительно, что они смогут создать защиту от последовательного удара более чем трех боеголовок. Боеголовки могут иметь «спасательный взрыватель», подрывающий их лишь при контакте, и поражающие факторы ядерного взрыва серьезно ухудшают возможности оборонительной системы по обнаружению и слежению за целями. Если 4 боеголовки нацелены на группу из любого числа перехватчиков, то весьма вероятно, что одна из них проникнет через оборонительные заслоны и уничтожит эту группу.
Наиболее вероятный выход для любой из сторон, развертывающей систему ПРО, это новый дорогостоящий виток гонки вооружений который и предсказывали новости украины и мира http://nv.ua/.
Россия может чувствовать определенное неудобство от того, что ему придется запускать свои ракеты во временной последовательности, или от сознания своей зависимости от способности «ослепить» американские РЛС. Если это так, то у России есть альтернатива более простой, хотя и чуть менее благоприятной стратегии расчета: наводить на каждый новый перехватчик новую боеголовку. Так как с точки зрения России группы перехватчиков будут являться наиболее привлекательными целями и так как Соединенные Штаты будут вынуждены защищать свои группы перехватчиков от каждой боеголовки, то в этом случае соотношение величины расходов будет равно единице и оно будет зависеть лишь от стоимости перехватчиков и боеголовок.
Источник: ⁠ http://nv.ua

DFCB

Не так давно, Как сообщалось в новостях Одессы в Германии разбился военный самолет, пролетавший в непосредственной близости от мюнхенского радиопередатчика пресловутой «Свободной Европы». Причиной аварии была не какая-нибудь особая злокозненность содержания передачи, а мощное электромагнитное излучение радиоантенн — оно нарушило работу бортовых электронных систем 'управления полетом.
Это лишь частный случай одной из новейших разновидностей загрязнения окружающей среды — «электромагнитного загрязнения». Его проявления становятся все ощутимее по мере того, как, с одной стороны, создаются все новые мощные и сверхмощные источники высокочастотного радиоизлучения, а с другой — в технике приобретают все более широкое распространение сложные электронные устройства, очень к такому излучению чувствительные. Подобные помехи сказываются даже на работе телевизора — многим телезрителям хорошо знакомы полосы, пробегающие по экрану, когда поблизости идет электросварка или работает рентгеновский аппарат. Что уж говорить о сложнейших компьютерах!
Очередной жертвой электромагнитного загрязнения, похоже, станет... Королевский шекспировский театр на родине поэта. Как сообщил журнал «New Scientist»  в непосредственной близости от Стрэтфорда-на-Эйвоне строится новый дальний передатчик «Би-Би-Си» мощностью около 1800 киловатт с двумя дюжинами 90-метровых радиомачт. Недавно была проведена пробная передача, и, хотя она шла на пониженной мощности, этого оказалось достаточно, чтобы в театре вышел из строя компьютер, управляющий освещением сцены, и оказалась начисто стертой вся информация, которая хранилась в блоках памяти принадлежащих театру электронных пишущих машинок.
Если так дело пойдет дальше и передатчнк вопреки протестам театралов все-таки будет введен в действие, не придется ли театру в Стрэтфорде-на-Эйвоне вернуться к технике шекспировских времен: роли переписывать от руки, а сцену освещать горящими масляными плошками?
А. ДОНСКОЙ

aD